תקנון אתר

כללי
(א) אתר קלגו (להלן: “האתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו “קלגורית יזמות ופיתוח בע”מ” (להלן: “קלגו”).
(ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
(ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קלגו.עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
(ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

זכות השימוש באתר
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
(ה) המשתמש אינו עובד של ספק המספק מוצרים לקלגו, לגבי מוצרים של אותו ספק.
(ו) המשתמש אינו עובד קלגו.
קלגו שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

שיטת המכירה
(א)קלגו – פופים מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים בישראל.
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה”, המוצר השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן “דף הפעולה”).
(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה”), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
לאחר ביצוע הפעולה תבצע קלגו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שקלגו תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין קלגו, ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את קלגו ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של קלגו, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לקלגו ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם קלגו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או קלגו זכאים לבטל את ההזמנה.

(ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך הטלפון , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של קלגו בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או קלגו זכאים לבטל את ההזמנה.

צורת המכירה
(א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה.
(ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(ד) במכירה באמצעות הטלפון על הגולש למסור את פרטיו וכן את פרטי כרטיס האשראי על מנת להשלים את הרכישה. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג קלגו לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם.

הובלה, משלוח ואספקה
(א) קלגו ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך. קלגו ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. קלגו ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב) קלגו ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של קלגו ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב, אבל יחד עם זה במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב וכן תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קלגו ו/או הספקים יאפשרו לצרכנים לבטל את העסקה בלי גביית דמי ביטול וכספם יושב להם במלואו.

(ד) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין .

אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).קלגו עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה.
ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג

שרות הלקוחות

א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ונו , אנו מזמינים אותך לפנות לטלפון המופיע באתר
(ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לקלגו דרך טלפון באתר
שמירת סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

א. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם

ב מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לקלגו לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים

ג) קלגו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. קלגו תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות

. ד קלגו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, קלגו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטולים

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

(א) ביטול עסקה/מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר:

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי תימסר על כך הודעה לקלגו בדואר אלקטרוני . העסק ייגבה דמי ביטול בשיעור 5% מערך התשלום או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

(ב) ביטול עסקה/מכירה ע”י קלגו לפני משלוח המוצר:

במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית קלגו לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואם נגבו כספים מהצרכן הם יושבו במלואם לצרכן

(ג) ביטול לאחר משלוח המוצר

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל :[email protected] לעשות זאת באמצעות פניה ל דואר אלקטרוני בתוך 14 יום . בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, משלוח המוצר חזרה ייעשה על חשבון הלקוח, או אם הצרכן יבקש זאת, תשלח לו החברה שליח בתשלום

(ד) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם הודעה על הביטול תימסר בדוא”ל או בטלפון, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, קלגו תזכה את הלקוח וכספו יושב לו במלואו באמצעות חברת האשראי
ה. ביטול מכירה ע”י קלגו והפסקת פעילות האתר:

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מ קלגו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא קלגו רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל , קלגו תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה מכירה , או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. ובמקרה כזה תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירת
בוטלה מכירה כאמור קלגו ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קלגו תהא רשאית לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד במכירה ו/או במקרה בו נודע לקלגו לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של קלגו לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

במידה ותחול טעות חריגה בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית קלגו לבטל את הרכישה וכספם של הצרכנים יושב להם.

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות לתחזוקתו ו/או אחזקתו הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר חלה עליו בלבד.

קניינות רוחנית
(א) כל זכויות הקניין הרוחני בקלגו, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של קלגו בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר קלגו, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של קלגו מראש ובכתב.
(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בקלגו, בבסיס הנתונים בקלגו, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בקלגו בלא קבלת הסכמת קלגו מראש ובכתב.
(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בקלגו לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת קלגו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו קלגו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
(ז) השם קלגו וכן שם המתחם (Domain name) , סימני המסחר ב קלגו (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של קלגו וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של קלגו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
(ח) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של קלגו ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן קלגו נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ט) ככל שיש לקלגו סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו’) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

תנאים נוספים

א) אם נופלת טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה היא לא תחייב את קלגו וכספם של הצרכנים יושב להם במלואו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
((ב) קלגו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז קלגו שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ד) שנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים. ובמקרים אלו החברה תשיב את התמורה ששולמה על ידי הצרכנים באופן מלא.
(ו)רישומי המחשב של קלגו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
(ז)קלגו שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. הרישומים יהוו ראיה לכאורה.

*****
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, וכו’, נדרש מידע כמפורט:שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’.

שימוש במידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

יצירת קשר איתנו

לשאלות נוספות אל קלגו – פופים אנא פנה למייל [email protected]

או לטלפון 050-7223446 

דילוג לתוכן